Verordening marktgelden

   Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heerde

Verordening marktgelden gemeente Heerde 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Gemeente Heerde
Officiële naam regeling Verordening marktgelden gemeente Heerde 2015
Citeertitel Verordening marktgelden gemeente Heerde 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp  

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet,art. 229, lid 1, onderdeel a
 2. Gemeentewet,art. 229, lid 1, onderdeel b
 3. Gemeentewet,art. 229, lid 1, aanhef

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015     nieuwe regeling

15-12-2014

Schaapskooi, 23-12-2014 GVOP, 01-01-2015

Onbekend.
01-01-2014   31-12-2014 nieuwe regeling

05-11-2013

Schaapskooi, 12-11-2013

Onbekend.
01-01-2013   31-12-2013 nieuwe regeling

06-11-2012

Schaapskooi, 13-11-2012

Onbekend.
01-01-2012   31-12-2012 nieuwe regeling

07-11-2011

Schaapskooi, 15-11-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Heerde;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014 en het raadsbesluit d.d. 15 december 2014;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden in de gemeente Heerde 2015. (Verordening marktgelden 2015)

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt: de warenmarkt, als bedoeld in artikel 1.1 van de “Marktverordening gemeente Heerde 2000”;

 • b.

  standplaats, dagplaats, vaste standplaats, standwerkersplaats: hetgeen is bepaald in artikel 1.1 van de “Marktverordening gemeente Heerde 2000”;

 • c.

  kwartaal: een aaneengesloten periode van 3 maanden, ingaande 1 januari, 1 april, 1 juli, dan wel 1 oktober;

 • d.

  marktdag: het gedeelte van een dag waarop markt wordt gehouden.

   

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” worden rechten geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats op een markt en voor het genot van diensten die in verband daarmee worden verleend.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Het marktgeld genoemd in artikel 4, lid 1.1 tot en met 1.3, wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld;

 • 2.

  Het marktgeld genoemd in artikel 4, lid 2 tot en met 2.1, wordt geheven van de aanvrager van de dienst.

   

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.1.

  Het marktgeld bedraagt voor een dagplaats per strekkende meter per dag € 1,82

 • 1.2.

  Het minimumbedrag bedraagt voor een standplaats € 7,30

 • 1.3.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een heid als volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3 van de “ Marktverordening gemeente Heerde 2000” € 59,12

   

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Indien voor een standplaats een vergunning wordt afgegeven, dan is het belastingtijdvak de periode waarvoor een vergunning voor een standplaats geldt, met dien verstande dat bij een vergunning van drie maanden het belastingtijdvak gelijk is aan het kwartaal.

 • 2.

  Het belastingtijdvak voor dag- en standwerkersplaatsen is één dag.

   

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

 

 • 1.

  De in artikel 5 bedoelde gevallen is het marktgeld verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2.

  De leges, als bedoeld in artikel 4, lid 2 tot en met 2.1, zijn verschuldigd bij de aanvraag van de dienst.

   

Artikel 7 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van aanslag of bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald ingeval:

 • a.

  Bij wege van aanslag wordt geheven, binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet;

 • b.

  Bij wege van mondelinge of schriftelijke kennisgeving wordt geheven als bedoeld in artikel 7, op het moment van het doen of uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

   

Artikel 9 Ontheffing en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot een vaste standplaats in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het recht verschuldigd over zoveel derde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 2.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot een vaste standplaats in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelten van het voor dat belastingtijdvak verschuldigde recht als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplichtige aantoont dat hij ten gevolge van overmacht gedurende een aaneengesloten periode van tenminste vier marktdagen de ter beschikking gestelde plaats niet heeft kunnen innemen en hij gedurende die periode de standplaats niet door een ander heeft laten innemen, wordt op verzoek ontheffing verleend over het aantal marktdagen waarin van de vaste plaats geen gebruik kan worden gemaakt, tenzij door het college van burgemeester en wethouders een andere plaats voor het houden van de markt is aangewezen.

   

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Verordening marktgelden gemeente Heerde 2014” van 24 september 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

   

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgelden gemeente Heerde 2015”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 15 december 2014.

 

griffier, voorzitter,